582 332 691

Slovník pojmů

Slovník pojmů

Běžné pojistné je pojistné stanovené za pojistné období

Jednorázové pojistné je pojistné stanovené za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne na základě Zákona právo na pojistné plnění.

Pojištěným je osoba, na jejíž povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu se pojištění vztahuje

Pojistitelem se rozumí pojišťovna uvedená na pojistné smlouvě.

Pojistnou dobou je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného k náhradě škody nebo jiné újmy vyvolané zvláštní povahou provozu vozidla , je li s ní spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události blíže vymezená v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě.

Pojistným obdobím je časové období, za které se platí pojistné, není li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, považuje se za ujednané roční pojistné období.

Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím.

Výluky jsou vyloučená rizika z pojistné smlouvy uvedená v pojistné smlouvě nebo v VPP.

Limit pojistného plnění je nejvyšší hranice plnění pojistitele při jedné pojistné události.

Poškozeným je ten, komu byla způsobena provozem vozidla škoda nebo jiná újma a má právo na její náhradu.

Škodnou událostí je způsobení škody nebo jiné újmy provozem vozidla.

Škodný průběh se stanovuje jako podíl vyplacených pojistných plnění a vytvořených rezerv za škodné události u nichž nebylo dosud ukončeno šetření, vůči zaplacenému pojistnému v daném období vyjádřený v procentech.

Účastníkem pojištění je pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

Vozidlem se rozumí vozidlo podléhající registraci silničních vozidel a kterému je oprávněnými orgány přidělena registrační značka.

Cenou novou se rozumí cena, za kterou lze pořídit stejnou nebo srovnatelnou věc sloužící stejnému účelu v daném čase a na daném místě jako věc novou.

Cenou obvyklou se rozumí cena ktrá byla dosažena při prodeji stejné nebo srovnatelné věci v obvyklém obchodním styku.

Havárií se rozumí poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo věci v důsledku nahodilého náhlého působení vnějších mechanických sil.

VIN je identifikátor vozidla, přidělený jeho výrobcem, tvořený kombinací 17 písmen a číslic, vyražený na karoserii nebo štítku trvale připevněném na karoserii vozidla.

Bonus je bezeškodní průběh u povinného ručení nebo havarijního pojištění,tj. období bez nehod.

Malus je škodní průběh u povinného ručení nebo havarijního pojištění, období ve kterém vznikla dopravní nehoda/snižuje se Bonus/

Asistence je pomoc v nouzi u povinného ručení nebo havarijního pojištění, oprava vozidla na místě nebo odtah do servisu.

VPP- všeobecné pojistné podmínky, které jsou součástí pojistné smlouvy.VPP

DPP- doplňkové pojistné podmínky , doplňují VPP a jsou součástí pojistné smlouvy.

Dokumenty

Spolupráce

Povinné dokumenty

Etický kodex