582 332 691

Dopravní nehoda

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněni , zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vestu a zabezpečte místo nehody - výstražným trojúhelníkem.

Zjistěte zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, poskytněte jim první pomoc a zavolejte záchrannou službu (tel. 155). Upozornění: nepřivolání záchranné služby, neposkytnutí první pomoci zraněnému a útěk z místa nehody můžou být předmětem trestního řízení!

Kdy hlásit nehodu Policii?

Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliže:

          - dojde k zranění či úmrtí osob
          - dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel
            včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000,- Kč
          - dojde ke hmotné škodě nižší než 100.000,- Kč, ale nedohodnete se s účastníkem
            nehody na zavinění
          - hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby


 

Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy.

Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nutno vždy učinit písemně, ideálně vyplněním formuláře(Evropský záznam o dopravní nehodě) který je součástí povinné výbavy každého vozu. Lze využít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsána dohoda o zavinění nehody.

Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody. Doporučuji pořídit si fotografie z místa nehody, popř. zajistit výpovědi svědků.


 

Přivolejte asistenční službu

Pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu své pojišťovny! Pokud jste viníkem nehody, téměř vždy je odtah nepojízdného vozidla součástí Vašeho havarijního pojištění. Většinou jsou asistenční služby součástí i Vašeho povinného ručení, tedy volejte asistenční službu pojišťovny, u které máte uzavřeno povinné ručení.

Číslo telefonu na asistenční službu máte zpravidla uvedeno na asistenční kartě. Pokud nejste viníkem nehody, máte nárok na úhradu asistenční služby z povinného ručení viníka dopravní nehody. Odmítněte nabídku  asistenčních služeb od jiných poskytovatelů, kteří se objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami Vaší pojišťovny. Tuto službu Vám pojišťovna nezaplatí.


 

Pokud jste nehodu nezavinili

Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, u pojišťovny viníka uplatníte nárok na náhradu škody. Požadujte na řidiči tohoto vozidla předložení občanského nebo řidičského průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu) a opište si tyto údaje:

          - jméno, příjmení a bydliště řidiče
          - jméno a příjmení - firmu a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla
          - typ a SPZ jeho vozidla
          - údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za     

            škodu z provozu vozidla (povinné ručení) - zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i
            číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U této pojišťovny uplatněte nárok
            na náhradu škody.

 

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na pojišťovnu viníka dopravní nehody. Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu. V případě, že viník není pojištěn, obraťte se naČeskou kancelář pojistitelů, která poskytne plnění z garančního fondu, k tomuto určenému. Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu.

Pokud Vám viník nehody odmítne jakékoli údaje sdělit, můžete tyto údaje sami hledat podle SPZ v databázi České kanceláře pojistitelů na webu www.ckp.cz, nebo se obrátit na Českou kancelář pojistitelů přímo a tam Vám údaje o pojistiteli podle SPZ sdělí:

          Česká kancelář pojistitelů
          Štefánikova 32
          150 00 Praha 5
          tel.: + 420 221 413 111
          email: info@ckp.cz

 

Pokud viník z místa nehody ujede, nahlašte tyto skutečnosti Policii ČR. Se záznamem z Policie ČR se pak obraťte opět na Českou kancelář pojistitelů, která i v těchto případech poskytuje plnění z garančního fondu v podobných případech.

Pokud je vozidlo viníka registrováno na území cizího státu, opište si též číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3 a 4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a  opatřete si fotokopie těchto dokumentů.

Pokud jste nehodu zavinili Vy

Jestliže za škodu způsobenou provozem vozidla odpovídáte vy (jste viníkem nehody), doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody.

Oznamte neprodleně škodu pojišťovně, u které jste pojištěn. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná Vaše další součinnost nebude nezbytná.

Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční službu své pojišťovny.

Jak postupovat při nehodě v zahraničí?


Dojde-li k dopravní nehodě v zahraničí, je třeba ihned kontaktovat příslušnou pojišťovnu, u které je vozidlo pojištěno, a řídit se pokud možno jejími instrukcemi. Pokud jsou součástí Vašeho pojištění také asistenční služby v zahraničí, kontaktujte svou asistenční službu. Číslo na tuto službu je uvedeno například na Zelené kartě.

V každém případě je nutné detailně a pečlivě vyplnit formulář, který poslouží jako záznam o dopravní nehodě. Jedná se o formulář, který je povinnou součástí výbavy každého vozidla. Měl by se vyplňovat co nejdříve, při pozdějším zápisu totiž můžete na mnoho věcí zapomenout a průběh vyřízení pojistné události se tak může značně zkomplikovat.

Kromě euroformuláře je třeba vyplnit také zápis o dopravní nehodě do formulářů, které vám poskytne vždy příslušná pojišťovna nebo je lze často stáhnout i na internetu. Vyžaduje-li to charakter dopravní nehody, je nutno přivolat tamější policii a nechat si potvrdit jejich účast a vyšetřování. Tyto potřebné formality je třeba bez zbytečných průtahů co nejrychleji doručit na pojišťovnu, se kterou je potřeba spolupracovat, jedině tak dojde ke zdárnému prošetření a poskytnutí finanční částky dle parametrů pojistné smlouvy.

 

 

Kolik mi pojišťovna vyplatí při pojistné události?


Nastane-li pojistná událost, je třeba, abyste pojišťovně poskytli veškeré potřebné náležitosti k prošetření celého škodného případu. Toto je nepostradatelná podmínka ke zdárnému prošetření a vyplacení škody.

Finanční sumu, kterou za tuto událost obdržíte, nelze jednoznačně a univerzálně určit. Závisí vždy na mnoha důležitých faktorech. Mezi ně patří především celková pojistná částka, na kterou máte vozidlo pojištěno. Velmi výraznou roli následně hraje konkrétní škoda, její výše a okolnosti, které vedly ke vzniku škody. Samozřejmostí je také přihlédnutí ke správné platební morálce při uhrazování jednotlivých dílčích splátek. S přihlédnutím ke všem těmto skutečnostem bude podle tabulek stanovena výsledná částka, kterou následně obdržíte pro zmírnění dopadů škod. 

Dokumenty

Spolupráce

Povinné dokumenty

Etický kodex